spravca.eu

V prípade záujmu o poradenstvo a služby správcu konkurznej podstaty podľa zákona č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní a zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii kontaktujte mail:

spravca@spravca.eu